Marechaussee

Taken:

De huidige Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met militaire status. De taken en bevoegdheden van de marechaussee strekken zich uit tot buiten de militaire organisatie en ongeveer 95% van het personeel wordt ingezet voor civiele politietaken.

De besturing van de Koninklijke Marechaussee kenmerkt zich door een scheiding tussen gezag en beheer. Het beheer over de Koninklijke Marechaussee berust bij de Minister van Defensie en het gezag over de Koninklijke Marechaussee wordt uitgevoerd door de gezagsdrager die verantwoordelijk is voor de betreffende taak. Zo worden de vreemdelingentaken en beveiligingstaken uitgevoerd voor Justitie Ministerie van Justitie (MinJus), heeft het OM de leiding over de opsporingsonderzoeken en is de lokale burgemeester en BZK Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de handhaving van de Openbare orde en Veiligheid uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee.

Aandachtsgebieden:

  • politietaken ten behoeve van Defensie
  • politietaken op Schiphol, Flamingo Airport, F.D. Roosevelt Airport, Juancho E. Yrausquin AirportSchiphol, Flamingo Airport, F.D. Roosevelt Airport, Juancho E. Yrausquin Airport en andere aangewezen luchthavens en de beveiliging van de burgerluchtvaart.
  • bijstand aan, assistentie van en samenwerking met Nederlandse politie
  • bewaking van de buitengrenzen (grensbewaking) van het Schengen-gebied en het binnenlands vreemdelingen- en veiligheidstoezicht langs de 'binnengrenzen' met het Mobiel Toezicht Veiligheid
  • waken voor de veiligheid van de leden en paleizen van het Koninklijk Huis
  • beveiliging en bewaking van De Nederlandsche Bank en begeleiding van geldtransporten van de Nederlandsche Bank
  • beveiliging van het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president
  • het (mede) uitvoeren van de basispolitiezorg op de eilanden Sint Eustatius en Saba onder de verantwoordelijkheid van de korpschef van het Korps Politie BES (KPBES).

“De taken en bevoegdheden van de marechaussee hebben ongeveer 95% betrekking op inzet voor civiele politietaken.”

Meer informatie

Klik hieronder voor meer informatie over: