Marine

Taken

De taken van de marine tonen de laatste jaren net als bij de andere krijgsmacht onderdelen een verschuiving van de gevechtstaak naar crisisbeheersing.

De missie van de Koninklijke Marine is het wereldwijd leveren van veiligheid op en vanuit zee. In hoofdlijnen betekent dit de verdediging van eigen en bondgenootschappelijk gebied, de bescherming en bevordering van internationale rechtsorde en stabiliteit, de nationale en internationale ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving en de rampenbestrijding en humanitaire hulp.

Ondersteuning van burgerautoriteiten vormt een belangrijke taak van de marine. Daaronder vallen kustwachttaken als opsporing- en reddingsacties, milieuhandhaving, visserij-inspectie, het ruimen van explosieven, drugsopsporing en bestrijding en de ondersteuning bij terrorismebestrijding en bestrijding van zware criminaliteit.

Onderdelen Marine

  • Commando Zeestrijdkrachten (CZSK)

Het commando zeestrijdkrachten levert maritieme enkelvoudige of samengestelde eenheden. Deze eenheden kunnen op elk moment zelfstandig, “joint” (samen met andere krijgsmachtdelen) of “combined” (samen met andere landen) worden ingezet. Het CZSK richt zich primair op het leveren van operationeel gerede eenheden inclusief het daarbij behorend onderhoud en logistiek. Met deze eenheden kan een scala aan samengestelde eenheden worden geleverd tot het maximum van een Maritieme Expeditionaire Taakgroep. Dit is een vervlechting van de vloot en het Korps Mariniers. Het commando zeestrijdkrachten wordt geleid door de Commandant Zeestrijdkrachten, bijgestaan door de Admiraliteitsraad.

 

  • Vloot                                           

Dit betreft de operationele schepen, zoals fregratten, amfibische transportschepen, onderzeeboten, mijnenbestrijdings-schepen en hydrografische eenheden.

  • De Onderzeedienst is het onderdeel van de Koninklijke Marine dat zorg draagt voor de uitrusting van de onderzeeboten en de opleiding van de bemanningen.
  • De Mijnendienst is bij de Nederlandse Koninklijke Marine het onderdeel dat zorgdraagt voor het mijnenvrij houden van havens en vaarroutes.
  • De Groep Escorteschepen is bij de Koninklijke Marine het onderdeel dat zorgt draagt voor de operationele inzet van alle grote oorlogsschepen.
  • Netherlands Maritime Force Dit is de uitzendbare staf van het Commando Zeestrijdkrachten.

 

  • Hydrografische dienst. De Dienst der Hydrografie (ook wel: Hydrografische Dienst) is een onderdeel van de Koninklijke Marine (Ministerie van Defensie) en verantwoordelijk voor het in kaart brengen van het Nederlands deel van het continentaal plat (NCP) en de wateren rond de Nederlandse Antillen en Aruba. Primair uitgangspunt van de Dienst der Hydrografie is de veilige navigatie voor de zeevaart. De dienst speelt ook een rol bij amfibische operaties voor het in kaart brengen van het operatiegebied.

 

  • Het Korps Mariniers            

Het Korps is opgericht door Michiel de Ruyter en Johan de Witt in 1665. Het is een expeditionair, snel inzetbaar en veelzijdig crisisbeheersingselement, gespecialiseerd in het uitvoeren van amfibische operaties met lichte infanterie eenheden. Van het Korps maken ook deel uit speciale eenheden voor inzet bij bestrijding van terrorisme en inzet in combinatie met het Korps Commandotroepen. Historisch gezien dienden mariniers aan boord van oorlogsschepen waarbij zij andere schepen enterden en voor de interne discipline aan boord zorgden.

 

  • Kustwacht

De kustwacht is in Nederland niet zelfstandig maar een samenwerkingsverband van zeven ministeries. Het beheer en de operationele leiding is in handen van de Koninklijke Marine. De beleidsmatige verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van I&M. De Kustwacht in het Caribisch gebied is een samenwerkingsverband tussen vier zelfstandige landen, waar 17 ministeries bij zijn betrokken. De dagelijkse leiding berust bij de Commandant der zeemacht in het Caribisch gebied.

 

De Koninklijke Marine is het oudste krijgsmachtonderdeel van Nederland.

“De taken van de marine tonen de laatste jaren een verschuiving van de gevechtstaak naar crisisbeheersing.”

Meer informatie

Klik hieronder voor meer informatie over: