Defensie

Tussen de organisatie van Defensie en het bedrijfsleven zijn nogal wat overlappen te benoemen. Helaas zijn deze niet alom bij iedereen bekend. Dat is de reden dat u hier een korte schets krijgt van de organisatie met hun doel(en) en vakmanschap en middelen.

 

Organisatie Defensie

Toen de Nederlandse Krijgsmacht na de tweede wereldoorlog opnieuw werd opgebouwd, kreeg zij als voornaamste taak het beschermen van het eigen grondgebied. Daar kwam de bescherming van het grondgebied van de NAVO-partners bij toen Nederland lid werd van de NAVO. Het einde van de Koude Oorlog in 1989 betekende voor de krijgsmacht het begin van een enorm veranderingsproces. De krijgsmacht kreeg er naast de klassieke territoriale beschermingstaak namelijk twee nieuwe taken bij:  bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit en ondersteuning van nationale en internationale civiele autoriteiten bij rechtshandhaving en (humanitaire) rampen. Bovendien werd in 1995 de dienstplicht opgeschort. Deze twee politieke keuzes betekenden in de praktijk dat een geprofessionaliseerde krijgsmacht wereldwijd moest kunnen worden ingezet in missies waarbij het geweldsniveau kon variëren van laag (humanitair) tot zeer hoog (vredeafdwingend). Om hieraan te voldoen, waren ingrijpende veranderingen noodzakelijk, qua organisatie, qua legervorming, qua materieel en operationele concepten en, niet in de laatste plaats, qua  mentale instelling. Een enorme uitdaging die nog aan dynamiek won onder druk van voortdurende budgetkortingen.

Vandaag de dag werken bij het Ministerie van Defensie nog circa 63000 werknemers, militairen en burgers. Het bestaat uit de bestuursstaf, vier operationele commando’s en twee ondersteunende commando’s. De Bestuursstaf is verantwoordelijk voor het maken van het beleid voor de gehele defensieorganisatie. De operationele commando’s, Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee, zijn onder de leiding van de Commandant der Strijdkrachten verantwoordelijk voor de uitvoering. De Defensie Materieel Organisatie en het Commando Diensten Centra ondersteunen hen daarbij met de levering van producten en diensten. 

Qua organisatie en bedrijfsprocessen vertoont Defensie grote overeenkomsten met grote organisaties in het bedrijfsleven. Zo zijn de commando’s in hun taakstelling en aansturing zeer goed vergelijkbaar met werkmaatschappijen. Maar ook binnen de commando’s ontdekt een manager uit het bedrijfsleven veel herkenbaars als de poorten van de kazernes eenmaal open gaan.

“Qua organisatie en bedrijfsprocessen vertoont Defensie grote overeenkomsten met grote organisaties in het bedrijfsleven.”

Meer informatie

Klik hieronder voor meer informatie over: